Allmänna villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.multipower.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Multipower. Multipower i Sverige distribueras av HKC Egenvård AB med organisationsnummer 556017-0515 (”Multipower”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Multipower framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Multipower accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Multipower förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Multipower reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på Webbplatsen exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Multipower har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Bilder på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende funktioner eller ursprung. Multipower ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

Webbplatsen samt allt innehåll på denna ägs av Multipower eller dess licensgivare/agentur i Sverige. Informationen är skyddad av immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om varor tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Multipower.

2. Avtal och Beställning

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Multipowers Integritetspolicy.

Ett avtal om köp ingås först när Multipower bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Multipower per e-post. Multipower uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Multipowers kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Multipower. Om beställningen återkallas så kommer Multipower att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.

När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Multipowers behandling av personuppgifter finns i Multipowers Integritetspolicy.

4. Priser avgifter och betalning

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter som anges separat.

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Multipower har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Multipower. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Multipower eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Multipower förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

5. Kampanjer och erbjudanden

Multipower kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Multipower i samband med kampanjen. Multipower förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Multipower skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Multipower dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Multipower rätt att debitera Kunden en avgift på 300 SEK.

7. Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Multipower detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
  • varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel
  • varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl

Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande till Multipower på det sätt som anges här. Kunden ska ange sitt namn sin adress och annan relevant information t.ex. ordernummer fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se). Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Multipower. Varan ska skickas väl emballerad i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Multipower enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen du finner dessa här.

När Kunden ångrar sitt köp betalar Multipower tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Multipower erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Multipower rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Multipower betalar snarast tillbaka beloppet dock senast inom 14 dagar från och med det datum Multipower tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Multipower får dock vänta med återbetalningen tills Multipower tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har skickats tillbaka t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Reklamation

Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen. Multipower står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Multipower att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Multipower strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Multipower mottagit reklamationen men det kan ta längre tid beroende på varans art. Multipower förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Multipower riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Länkar

Multipower kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Multipowers kontroll och webbplatser utanför Multipowers kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Multipower försöker säkerställa att Multipower enbart länkar till webbplatser som delar Multipowers personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Multipower inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

10. Ansvar vid bruk av kosttillskott

Kosttillskott ska ej ersätta en varierad kost eller hälsosam livsstil. Multipower säljer ej kosttillskott i syfte att ha någon medicinsk, helande eller läkande effekt. Kosttillskott ersätter heller ej läkemedel. Är du osäker på om kosttillskottet kan vara skadligt för dig, ber vi dig kontakta en läkare innan användning. Det är ditt eget ansvar som kund att förvissa dig om att produkten du köper inte är skadlig för just dig.

Överskrid ej rekommenderat dagligt intag. Att överdosera vissa verksamma ämnen kan vara direkt farligt. Tänk på att dosen av vitaminer och mineraler även kan bli för hög om du tar fler kosttillskott samtidigt, exempelvis om du tar multivitaminer tillsammans med andra vitamintillskott. Är du gravid ber vi dig att först rådgöra med läkare innan du brukar kosttillskott.

Multipower tar ej ansvar för utebliven effekt, eller mindre önskad effekt, vid intag av kosttillskott. Läs alltid instruktioner och innehållsförteckning noggrant innan användning. All information om produkterna som säljs på Curapost, ska ses som rekommendationer.

11. Force Majeure

Multipower ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Multipower inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt krig eldsvåda blixtnedslag terroristattack ändrad myndighetsbestämmelse tekniska problem fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Multipower Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Multipower rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Ändringar av Villkoren

Multipower förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen) alternativt 30 dagar efter att Multipower har informerat Kunden om ändringarna. Multipower rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

13. Ogiltighet

Om kompetent domstol myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller ickeverkställbar ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. Tillämplig lag och tvist

14.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Multipowers kundtjänst. 14.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Multipowers kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Multipowers beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. 14.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.